Εγγύηση ΔΕΛΤΑ

Η Ποιότητα και η Πιστοποίηση Συστημάτων στη ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. (ΔΕΛΤΑ), γνωρίζοντας ότι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων είναι το κλειδί για την ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχείρησης, εφαρμόζει, μέσα από τη Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΔΠ), το πλέον προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της.

Κύριος στόχος αλλά και δέσμευση της Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας είναι όχι μόνο η διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας που χαρακτηρίζει όλα τα προϊόντα ΔΕΛΤΑ, αλλά και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Για να επιτυγχάνει καθημερινά το στόχο αυτό η ΔΕΛΤΑ τηρεί και εφαρμόζει, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, τους αυστηρότερους κανόνες και προδιαγραφές, που σχετίζονται με την επιλογή των πρώτων υλών, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τον έλεγχο ποιότητας και τη διανομή, όπως αυτοί καθορίζονται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Ακόμα, κάνοντας ένα βήμα περαιτέρω, η Εταιρεία εφαρμόζει, μέσα από την εξέλιξη της δικής της γνώσης, επιπλέον πρότυπα που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις και τις προτεινόμενες πρακτικές των αρμόδιων αρχών και φορέων.

Παράλληλα, παρακολουθεί συστηματικά τις επιστημονικές εξελίξεις, χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους από άρτια καταρτισμένο και έμπειρο, σε θέματα ποιότητας, επιστημονικό προσωπικό, αξιολογεί, ελέγχει όλα τα δεδομένα και υλοποιεί τις κατάλληλες προληπτικές, αλλά και διορθωτικές, αν χρειαστεί, ενέργειες, οι οποίες διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας.

Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφίας της ΔΕΛΤΑ είναι το τρίπτυχο «ποιότητα, ασφάλεια στη διατροφή, πλήρης ικανοποίηση των προσδοκιών καταναλωτών και πελατών». Η σημαντική επιτυχία της ΔΕΛΤΑ όμως έγκειται στο ότι υλοποιεί τη φιλοσοφία αυτή με τρόπο πλήρως εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα, καθώς όλες οι εργοστασιακές της μονάδες είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων διαχείρισης της ποιότητας (ISO 9001) και ασφάλειας των τροφίμων (ISO 22000) και τη φιλοσοφία των αρχών της Ολικής Ποιότητας.

Η ΔΕΛΤΑ εφαρμόζει, στα Εργοστάσιά της, διάφορα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας τροφίμων, όπως:

 • Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000)
 • Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001)
 • Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Consolidated Standards for Inspection: Prerequisite and Food Safety Programs της AIB International)
 • BRC – Global Standards for Food Safety
 • IFS Food – Standard for Auditing Quality and Food Safety of Food Products
 • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ 1801)
 • Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΛΟΤ 14001)
 • Σύστημα Food Defense

Θέσπιση & τήρηση αυστηρών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας

Τόσο στη διατήρηση, όσο και στη συνεχή βελτίωση των υψηλών ποιοτικών προτύπων που έχουν θεσπιστεί από τη ΔΕΛΤΑ, καίριο και καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας η οποία:

 1. Διαθέτει Νομοθετικό τμήμα το οποίο διασφαλίζει ότι η ΔΕΛΤΑ στους τομείς Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), είναι πάντα ενημερωμένη και εναρμονισμένη με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω:
 • του έγκυρου και έγκαιρου εντοπισμού και πρόσβασης των απαιτήσεων αυτών
 • της οργάνωσης και ταξινόμησης τους
 • της ενημέρωσης των αρμοδίων Διευθύνσεων της Εταιρίας για τις υποχρεώσεις που απορρέουν.
 1. Πραγματοποιεί εσωτερικές επιθεωρήσεις σε όλα τα εργοστάσια στο πλαίσιο επαλήθευσης των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων [ISO 9001 και ISO 22000 (HACCP)], Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας, η ΔΔΠ έχει και το συντονισμό εφαρμογής των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (της AIB International), καθώς και την εφαρμογή άλλων προτύπων όπως BRC, IFS, κ.λπ. στα εργοστάσια (ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εργοστασίου). Πιο συγκεκριμένα, η ΔΔΠ ενημερώνεται και ενημερώνει στη συνέχεια όλους τους εμπλεκόμενους, για τις απατήσεις των προτύπων, παρακολουθεί την εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών μέσω τακτικών επιθεωρήσεων και τέλος προγραμματίζει τις επίσημες επιθεωρήσεις από τους φορείς που ελέγχουν και πιστοποιούν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων προτύπων. Είναι επίσης υπεύθυνη για την υιοθέτηση και υλοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών με στόχο πάντα την εναρμόνιση και συμμόρφωση των εργοστασίων με τα επιθυμητά πρότυπα.
 2. Παράλληλα, συντονίζει τις επιθεωρήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας [ISO 9001, ISO 22000 (HACCP), ISO 14001, ΕΛΟΤ 1801] των Εργοστασίων από εξωτερικούς φορείς και παρουσιάζει τα συγκεκριμένα Συστήματα, εκπροσωπώντας το σύνολο των εμπλεκομένων Διευθύνσεων του Εργοστασίου.
 3. Εκπονεί, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες ομάδες εργασίας, τις μελέτες των Συστημάτων Διαχείρισης (Μελέτες Επικινδυνότητας – HACCP, Περιβαλλοντικές Μελέτες και Εκτιμήσεις Επαγγελματικού Κινδύνου) των Εργοστασίων.
 • Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Μελέτη HACCP (ISO 22000): πρόκειται για μία μελέτη επικινδυνότητας η οποία περιλαμβάνει την αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων (φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί). Αποσκοπεί στην πρόληψη και επίτευξη της ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000 και της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: παρέχει το πλαίσιο για τη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας με στόχο τη μείωση της επίδρασής της στο περιβάλλον, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, τη συνεχή βελτίωση και την πρόληψη της ρύπανσης.
 • Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: περιλαμβάνει ένα συστηματικό τρόπο αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, και αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας της ζωής και της σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων, στη μείωση της επικινδυνότητας στους χώρους της εταιρείας και στη βελτίωση της συνολικής επίδοσης.
 1. Διαχειρίζεται τα συμβόλαια ποιότητας με τους προμηθευτές και πραγματοποιεί επιθεωρήσεις αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών υλών και υλικών.
 2. Παρακολουθεί τους εσωτερικούς δείκτες ποιότητας, που έχουν οριστεί από την ίδια την εταιρεία και που συνδέονται με τη μέτρηση, την αξιολόγηση και την ανασκόπηση όλων των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην παραγωγή και τον έλεγχο ενός προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και των προσφερόμενων υπηρεσιών στον πελάτη. Από την παρακολούθηση αυτών των δεικτών προκύπτουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ώστε να τηρείται η στρατηγική της εταιρίας σε σχέση με την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων ΔΕΛΤΑ.
 3. Διοργανώνει εσωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού των εργοστασίων και του προσωπικού του Κέντρου Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ σε θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και ειδικότερα Ορθών Παραγωγικών Πρακτικών (GMP), Ορθών Πρακτικών Υγιεινής (GHP), νομοθεσίας, βασικών αρχών μικροβιολογίας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
 4. Πραγματοποιεί ασκήσεις ελέγχου των εσωτερικών διαδικασιών ιχνηλασιμότητας, καθώς και προσομοιώσεις ανακλήσεων παρτίδων τελικών προϊόντων, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ικανότητα να γνωρίζουμε, ανά πάσα στιγμή, την προέλευση των συστατικών κάθε παρτίδας τελικού προϊόντος, αλλά και την πορεία κάθε τεμαχίου από το εργοστάσιο παραγωγής στο ράφι του σημείου λιανικής πώλησης.
 5. Διαθέτει Εργαστήριο Μοριακής Μικροβιολογίας, το οποίο είναι και το μοναδικό σε γαλακτοβιομηχανία στην Ελλάδα. Το εργαστήριο αυτό αναπτύσσει και εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους μοριακής μικροβιολογίας στα εργοστάσια του κλάδου, με στόχο τη βελτίωση της μικροβιολογικής ασφάλειας των προϊόντων. Επίσης, αναλύονται σε ελάχιστο χρόνο, με την χρήση μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, παρτίδες προϊόντων για εντοπισμό μικροβιολογικών εκτροπών, μείωση καταστροφών, μείωση παραπόνων. Πραγματοποιούνται με ταχείες μεθόδους ταυτοποιήσεις μικροοργανισμών σε επίπεδο είδους, δημιουργώντας έτσι μια μοναδική τράπεζα με μικροσκοπικές φωτογραφίες μικροοργανισμών όλων των κατηγοριών καθώς και ταυτοποιήσεις εντόμων με τεχνολογία DNA. Επιπλέον, αναλύονται δεκάδες δείγματα για παρουσία/απουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, εξασφαλίζοντας απουσία σε όλα τα στάδια από τη ζωοτροφή έως το τελικό προϊόν. Το προσωπικό του εργαστηρίου συμμετέχει σε επιστημονικά προγράμματα, μαζί με την πανεπιστημιακή κοινότητα, εξασφαλίζοντας τεχνογνωσία και καινοτομία για την εταιρεία, η οποία και μεταφέρεται στα στελέχη των Ποιοτικών Ελέγχων των Εργοστασίων αλλά και στους υπόλοιπους εργαζομένους μέσω τακτικών εκπαιδεύσεων. Μεγάλη σπουδαιότητα δίνεται και στη βασική έρευνα δημιουργώντας νέα γνώση στο χώρο της επιστήμης τροφίμων η οποία και δημοσιεύεται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάζεται σε ελληνικά και παγκόσμια συνέδρια.Η ΔΔΠ κέρδισε το χρυσό βραβείο στο διαγωνισμό SELF SERVICE EXCELLENCE AWARDS 2012 στην κατηγορία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ», με τίτλο συμμετοχής «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ DNA ΣΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ».
 6. Η ΔΔΠ έχει στην ευθύνη της τη λειτουργία του Κέντρου Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ.

Το Κέντρο Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ δημιουργήθηκε το 2001 και στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό στον τομέα των τροφίμων. Στόχος του είναι η αμφίδρομη επικοινωνία των καταναλωτών και της αγοράς με τη ΔΕΛΤΑ. Από το 2008 αποτελεί τμήμα της λειτουργίας της Διασφάλισης Ποιότητας της ΔΕΛΤΑ και η εξυπηρέτηση που παρέχει είναι 24ωρη.

Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 800 11 99 800 (τηλ. χωρίς χρέωση) ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ked@delta.gr , το Κέντρο Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των παρακάτω:

 • διατροφικές απορίες
 • προωθητικές ενέργειες (διαγωνισμούς, προσφορές, events κτλ)
 • έρευνες αγοράς
 • ερωτήσεις που αφορούν σε προϊόντα ΔΕΛΤΑ, την Εταιρεία ή τον κλάδο των τροφίμων
 • το Έντυπο Τεχνολογίας με χρήσιμες πληροφορίες για τη ΔΕΛΤΑ και τα εργοστάσιά της
 • ξεναγήσεις φοιτητών και μαθητών όλων των σχολικών βαθμίδων στα εργοστάσια της ΔΕΛΤΑ
 • το πρόγραμμα επισκέψεων στα Νηπιαγωγεία, που στόχο έχει να εκπαιδεύσει τα μικρά παιδιά σε θέματα ισορροπημένης διατροφής.
 • Το Κέντρο Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ βραβεύτηκε ως το καλύτερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στην κατηγορία του, στα “Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2012”

Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας στη ΔΕΛΤΑ έχουν αναπτυχθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους και για αυτό είναι λειτουργικά, ενσωματώνονται στο γενικότερο τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και αποτελούν τρόπο καθημερινής εργασίας. Είναι δυναμικά, ελέγχονται, αξιολογούνται και εξελίσσονται ανάλογα με τις ανάγκες που απορρέουν από τη δημιουργία νέων προϊόντων ή διαδικασιών. Παράλληλα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για έρευνα και ανάπτυξη δομών, ανθρώπων και συστημάτων, και καλλιεργούν ορθές και αρμονικές συνεργασίες με πελάτες και προμηθευτές.