Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

 1. Η εταιρία «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων» ( εφ εξής η «ΔΕΛΤΑ») δημιούργησε και διαχειρίζεται (& μέσω τρίτων συνεργατών της) την ιστοσελίδα www.deltamoms.gr (η «Ιστοσελίδα»), η χρήση της οποίας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και από την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες & επισκέπτες αυτής (ο «Χρήστης») σχετικά με την ΔΕΛΤΑ, τη δραστηριότητά της, τα προϊόντα της και έμφαση στα παιδικά, τις υπηρεσίες της κλπ καθώς και με θέματα ποικίλης ύλης. Με το παρόν ορίζεται ότι ο διαδικτυακτός τόπος.
 2. Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους η ΔΕΛΤΑ δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί οποτεδήποτε & χωρίς προειδοποίηση, ενώ η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει και υποδηλώνει την κατανόηση και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των γενικών αυτών όρων από τον Χρήστη, όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους, αυτοί θεωρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο με τους παρόντες, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.
 3. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε εκ των όρων και προϋποθέσεων αυτών, παρακαλείστε όπως εγκαταλείψετε την παρούσα ιστοσελίδα και να μην κάνετε χρήση αυτής.
 4. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής. Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα αυτοί (οι ανήλικοι) αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση αυτής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, η ΔΕΛΤΑ και τα μέλη του εξουσιοδοτημένου της δικτύου δεν φέρουν καμία ευθύνη.
 5. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που του επιτρέπουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, την οποία επισκέπτεται με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Ο Χρήστης υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, υποχρεούται δε να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της.
 6. Η ΔΕΛΤΑ καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να διέπεται από διαφάνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένο, σε καμία, όμως, περίπτωση δεν φέρει ευθύνη έναντι του Χρήστη ή τρίτου για οποιασδήποτε φύσης ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών αυτής ή που προκαλείται ή σχετίζεται με την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της.
 7. Επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσματα, σήματα, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, κείμενα και οτιδήποτε άλλο εμφανίζεται και περιέχεται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν προστατευόμενα κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΔΕΛΤΑ ή τυχόν τρίτων συνεργατών της. Απαγορεύεται ρητώς στον Χρήστη οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στην Ιστοσελίδα.
 8. Οι σύνδεσμοι (links), που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα, πιθανόν να μεταφέρουν τον Χρήστη εκτός αυτής, σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από την ΔΕΛΤΑ. Στην περίπτωση αυτή, η ΔΕΛΤΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτών.
 9. Η ΔΕΛΤΑ αιτείται την εκ μέρους σας καταχώρηση προσωπικών στοιχείων τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη χρήση της ιστοσελίδας.
 10. Ρητά διευκρινίζεται ότι η ΔΕΛΤΑ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Χρήστη σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών του δεδομένων, που έχει δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης μέσω της Ιστοσελίδας με την ιστοσελίδα του τρίτου.
 11. Σε καμία περίπτωση, η ΔΕΛΤΑ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλα sites ή συνδέονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με το site deltamoms.gr.
 12. Τα υποδείγματα αιτήσεων, που περιέχονται στην Ιστοσελίδα καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προβάλλονται σ’ αυτήν δύνανται να αντικατασταθούν / τροποποιηθούν / καταργηθούν οποτεδήποτε από την ΔΕΛΤΑ κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ο Χρήστης απαγορεύεται να τροποποιεί ή/και παραποιεί τα υποδείγματα των εν λόγω αιτήσεων, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, η ΔΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά του Χρήστη και τυχόν άλλων υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
 13. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
 14. Η ιστοσελίδα διαθέτει σύστημα cookies. Τα cookies είναι απολύτως ασφαλή καθώς δεν περιέχουν ιούς και δεν προκαλούν καμιά ζημιά στον υπολογιστή σας. Ο χρήστης πληροφορείται ότι όταν επισκέπτεται την περιοχή, τα «cookies» μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα στην εφαρμογή περιήγησής του (web browser).

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο ΔΕΛΤΑ Moms Club:

 1. Η εταιρία «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία.» (η «ΔΕΛΤΑ») δημιούργησε και διαχειρίζεται (& μέσω τρίτων συνεργατών της) την κοινότητα μελών «ΔΕΛΤΑ Moms Club» (το «ΔΕΛΤΑ Moms Club»), η συμμετοχή στην οποία διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, προκειμένου να προσφέρει προνόμια, δώρα και υπηρεσίες στα μέλη αυτής (το «Μέλος»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο ΔΕΛΤΑ Moms Club έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών. Για να γίνει κανείς Μέλος στο ΔΕΛΤΑ Moms Club χρειάζεται να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής με τα προσωπικά του στοιχεία, να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ενώ δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της ΔΕΛΤΑ. Η ΔΕΛΤΑ δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί οποτεδήποτε & χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ενώ η συμμετοχή στο ΔΕΛΤΑ Moms Club προϋποθέτει και συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών από το Μέλος, όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ΔΕΛΤΑ Moms Club διέπεται από ειδικότερους όρους, π.χ. ειδικά προνόμια, εκπτώσεις σε προϊόντα της ΔΕΛΤΑ μέσω κουπονιών, online forum, εργαλεία – widgets κλπ., αυτοί θεωρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο με τους παρόντες, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.
 3. Το Μέλος εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:
  1. Το υλικό (ή μέρος αυτού), που υποβάλλει στο ΔΕΛΤΑ Moms Club, είναι πρωτότυπο, αληθές, ακριβές και μη παραπλανητικό, και δεν συμπεριλαμβάνεται, ούτε προγραμματίζεται για χρήση σε οποιαδήποτε άλλα διαφημιστικά ή προωθητικά υλικά για τη ΔΕΛΤΑ ή τυχόν τρίτο.
  2. Υποβάλλει υλικό στο ΔΕΛΤΑ Moms Club χωρίς τυχόν προηγούμενη πληρωμή ή υπόσχεση πληρωμής προς το ίδιο ή προσδοκία τυχόν πληρωμής, οφέλους ή ανταπόδοσης για το προτεινόμενο υλικό που υποβάλλει, εκτός από την πιθανότητα αξιοποίησης του υλικού που υποβάλλει για σκοπούς προώθησης του ΔΕΛΤΑ Moms Club.
  3. Οι δηλώσεις, που κάνει ή οι γνώμες που μεταφέρει, αντικατοπτρίζουν την πραγματική και ειλικρινή του γνώμη και εμπειρία από τα προϊόντα της ΔΕΛΤΑ, που τυχόν αναφέρονται στο υλικό που υποβάλλει.
  4. Εάν το υλικό που υποβάλλει περιέχει τυχόν εικόνες/φωτογραφίες ανήλικων προσώπων, βεβαιώνει ότι είναι ο νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου, που απεικονίζεται, και συμφωνεί ως προς την εμφάνιση του ανηλίκου στο υλικό που υποβάλλει.
  5. Δεν υποδύεται οποιοδήποτε άλλο Μέλος ή πρόσωπο που δεν είναι Μέλος.
  6. Δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνει από το ΔΕΛΤΑ Moms Club, για παράνομους ή αθέμιτους ή αντίθετους με τα συναλλακτικά ήθη σκοπούς.
  7. Δεν συνεισφέρει υλικό, που:
   1. είναι ακατάλληλο, άσεμνο (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του γυμνού, της πορνογραφίας), αισχρό, βλάσφημο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό (όπως λέξεις ή σύμβολα που είναι ευρέως διαδομένα και θεωρούνται προσβλητικά για τα άτομα μιας συγκεκριμένης φυλής, εθνότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικοοικονομικής ομάδας),
   2. έρχεται σε αντίθεση με όλους τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς νόμους και κανονισμούς,
   3. ανήκει σε τρίτους ή απαιτεί τη συγκατάθεση τρίτου,
   4. απειλεί ή προσβάλλει οποιοδήποτε πρόσωπο, τοποθεσία, οντότητα, οργανισμό, επιχείρηση ή ομάδα,
   5. παραβιάζει, καταπατά δικαιώματα άλλων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της ιδιωτικής ζωής ή των δικαιωμάτων δημοσιότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας,
   6. εμφανίζει εμπορική / εταιρική διαφήμιση (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εταιρικών λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, συνθημάτων, πολιτικών ή θρησκευτικών δηλώσεων),
   7. προάγει τη μισαλλοδοξία, τον ρατσισμό, το μίσος, ή βλάπτει οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο ή ενθαρρύνει τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία,
   8. αναφέρεται σε άλλες ιστοσελίδες, ταχυδρομικές διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας ή αριθμούς τηλεφώνου τρίτων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους,
   9. περιέχει adware, chain letters, junk mail, spam, pyramid schemes, διαφημίσεις, προσωπικές ή εμπορικές προσκλήσεις, ιούς, Trojan horses, worms, bots, spyware ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, που έχει ως στόχο να βλάψει, να παρέμβει ή κρυφά να υποκλέψει ή να απαλλοτριώσει οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή πληροφορίες,
   10. εμφανίζει εγκληματική ή αδικοπρακτική δραστηριότητα, παιδική πορνογραφία, απάτες, διακίνηση άσεμνου υλικού, διακίνηση ναρκωτικών, ή τυχερά παιχνίδια,
   11. προωθεί υπηρεσίες ή χρήματα, και
   12. περιέχει προσωπικά δεδομένα ατόμων κάτω των 18 ετών, πέραν αυτού που ζητείται να παρασχεθεί οικειοθελώς από το χρήστη, και για τα οποία βεβαιώνει ότι είναι ο νόμιμος κηδεμόνας του ανήλικου φορέα των δεδομένων και συμφωνεί ως προς την καταχώρησή του.
 4. Το Μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που του επιτρέπουν την πρόσβαση στο ΔΕΛΤΑ Moms Club, στο οποίο συμμετέχει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Το Μέλος υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του ΔΕΛΤΑ Moms Club και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, υποχρεούται δε να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του.
 5. Η ΔΕΛΤΑ καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο του ΔΕΛΤΑ Moms Club που παρέχεται από την ΔΕΛΤΑ να διέπεται από διαφάνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένο, σε καμία, όμως, περίπτωση δεν φέρει ευθύνη έναντι του Μέλους ή τρίτου για οποιασδήποτε φύσης ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών αυτής ή που προκαλείται ή σχετίζεται με το ΔΕΛΤΑ Moms Club ή το περιεχόμενό του.
 6. Επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσματα, σήματα, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, κείμενα και οτιδήποτε άλλο εμφανίζεται και περιέχεται στο ΔΕΛΤΑ Moms Club, αποτελούν προστατευόμενα κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΔΕΛΤΑ ή τυχόν τρίτων συνεργατών της. Απαγορεύεται ρητώς στο Μέλος οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στο ΔΕΛΤΑ Moms Club.
 7. Οι σύνδεσμοι (links), που βρίσκονται στο ΔΕΛΤΑ Moms Club, πιθανόν να μεταφέρουν το Μέλος εκτός αυτής, σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από την ΔΕΛΤΑ. Στην περίπτωση αυτή, η ΔΕΛΤΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτών.
 8. Η ΔΕΛΤΑ χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει, για να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητά το Μέλος, να τον ενημερώνει εφόσον το επιθυμεί για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την ίδια και για να διαχειρίζεται το ΔΕΛΤΑ Moms Club και τις υπηρεσίες του. Η ΔΕΛΤΑ δεν κάνει κοινή χρήση των προσωπικών πληροφοριών του Μέλους με άλλα πρόσωπα, εκτός αν έχει ήδη ρωτήσει και έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του Μέλους.
 9. Τα υποδείγματα αιτήσεων, που περιέχονται στο ΔΕΛΤΑ Moms Club καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προβάλλονται σ’ αυτήν δύνανται να αντικατασταθούν / τροποποιηθούν / καταργηθούν οποτεδήποτε από την ΔΕΛΤΑ κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Το Μέλος απαγορεύεται να τροποποιεί ή/και παραποιεί τα υποδείγματα των εν λόγω αιτήσεων, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, η ΔΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά του Μέλους και τυχόν άλλων υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
 10. Κάθε Μέλος μπορεί να διακόψει τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικών στοιχείων επικοινωνίας από τη ΔΕΛΤΑ, ή να διορθώσει ή να ενημερώσει τις πληροφορίες επικοινωνίας που έχει παράσχει στη ΔΕΛΤΑ υποβάλλοντάς της σχετικό αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ked@delta.gr ή στην ακόλουθη διεύθυνση των γραφείων της:

            ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 23Ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας 14565, Αγ. Στέφανος, Αττική.

 1. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
 2. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποιοσδήποτε μπορεί να απευθύνεται στη ΔΕΛΤΑ & στο τηλ. 800-1199-800.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.